خانه / مطالب شما / نکاتی پیرامون ایجاد فضای سبز در مناطق گرم و خشک

نکاتی پیرامون ایجاد فضای سبز در مناطق گرم و خشک

نکاتی پیرامون ایجاد فضای سبز در مناطق گرم و خشک

کارشناسان وطراحان فضای سبز درهرمنطقه باید قبل از هر کاری اطلاعات کامل و جامع ای از شرایط اکولوژیکی منطقه خود بدست آورند . تا بتوانند بدون هیچ مشکلی نسبت به انتخاب گیاهان مناسب برای منطقه اقدام نمایند . از آن جا که شهرستان سرخه از مناطق گرم وخشک بوده ، لذا ضرورت ایجاب می نماید ابتداء نسبت به گردآوری اطلاعات اکولوژیکی منطقه اقدام نمود .سپس باتوجه به انواع آیتمهای موجود نمونه هایی از گیاهان مناسب برای طرح موردبحث انتخاب وجهت اجرائی شدن به مسئولین ذیصلاح پیشنهاد نمود . در آیتم های زیر چند نمونه گیاه برای موارد خاص پیشنهاد می گردد :
گیاهان مقاوم به حرارت
1- درختانی که بیشتر در مقابل گرما مقاوم می باشند عبارتند از : ( زیتون— پسته— عناب— سنجد و ….. )
2- درختچه هایی که بیشتر در مقابل گرما مقاوم می باشند عبارتند از : ( طاووسی— -توری— سه رنگ و ….. )
3- گلهایی که بیشتر در مقابل گرما مقاوم می باشند عبارتند از : ( گل کاغذی و….. )
4- درختچه هایی که برای خاکهای گرم مناسب می باشند عبارتند از : ( گل ختمی— مورد— درخت مرجان و …. )
گیاهان مقاوم به سرما
1- درختانی که بیشتر در مقابل سرما مقاوم می باشند عبارتند از : ( کاج— ماگنولیا— سرو— سدر و …. )
2- درختچه هایی که بیشتر در مقابل سرما مقاوم می باشند عبارتند از : ( زرشک— شیر خشت— طاووسی— شمشاد— برگ نو— سرو خزنده و … )
3- گلهایی که بیشتر در مقابل سرما مقاوم می باشند عبارتند از : ( کلماتیس— هدرا هلیکس و …. )
4- درختچه هایی که برای خاکهای سرد مناسب می باشند عبارتند از : ( زرشک— شیر خشت— میخک هندی— کاملیا و …. )
رابطه گیاهان با آب و هوا
1- درختانی که به شرایط خشکی هوا مقاومند عبارتند از : ( زیتون—عناب— آکاسیا— گز شاهی- سنجد )
2- درختچه هایی که خشکی خاک را تحمل می کنند مانند( طاووسی— خرزهره— شاه پسند درختی )
3- درختانی که خاکهای خیس را تحمل می کنند مانند( کبوده— توسکا— اکالیپتوس— بید – چنار )
4- درختچه هایی که به خشکی هوا مقاومند مانند( زرشک- توری— پیروکانتا— انار— پیچ اناری— یاس ایرانی)
5- درختانی که رطوبت هوا را تحمل می کنند مانند( ماگنولیا— درخت مرجان— اکالیپتوس )
رابطه گیاهان با خاک
1- گیاهانی که نیاز به خاکهای حاصلخیز دارندمانند ( ماگنولیا— جونیپروسها— زرشک— انواع ختمی—فنیکسها— بداغ— سه رنگ— میخک هندی و… )
2- گیاهانی که خاکهای فقیر را تحمل می کنند مانند(زیتون— کاج ها— طاووسی— پیچ امین الدوله— درمنه )
3- گیاهانی که خاکهای سبک را تحمل می کنند مانند( زیتون – آکاسیا— برگ بو— یاسمن )
4- گیاهانی که خاکهای سنگین را تحمل می کنند مانند( ماگنولیا— کاج— ازگیل— انار— سه رنگ— توری—پیروکانتا- شیر خشت و… )
5- گیاهانی که خاکهای کم عمق را تحمل می کنند مانند( اقاقیا— آکاسیا— فنیکس ها- انار— سماغ— پیروکانتا و… )
6- گیاهانی که خاکهای عمیق را تحمل می کنند مانند( کافور— چنار— بلوط— کاج مطبق— سدروس و… )
7- گیاهانی که خاکهای قلیایی را تحمل می کنند مانند( زیتون— ازگیل— اکالیپتوس— کبوده— گردو— شمشاد—برگ بو— انار— مورد— پیچ امین الدوله و… )
8- گیاهانی که خاکهای شور را تحمل می کنند مانند( اقاقیا— گز— عرعر— زبان گنجشک— توری— انار—پسته— توت– )
9- گیاهانی که به خاکهای اسیدی مقاومند مانند( ماگنولیا— کاج— کاملیا— آزالیا— میخک هندی— و… )
10- گیاهان مناسب برای خاکهای دستی مانند( داردوست— سماغ – طاووسی— کاجها— جونیپروسها— پیچ امین الدوله و… )

رابطه گیاهان با آفتاب و سایه
1- گیاهان آفتاب دوست عبارتند از : ( عرعر— ابریشم— توسکا— زالزالک — سنجد– ژینکو— گردو— توت—چنار— دم موشی – – شیر خشت— شاه پسند— توری— طاووسی— ارغوان— گل کاغذی— ساعتی—یاس— رز رونده- و…. )
2- گیاهان سایه دوست عبارتند از : ( شمشاد— آزالیا — گل شراب— داردوست— مو چسب – نارون— بلوط —افرا– )
رابطه گیاهان با باد
1- گیاهان مقاوم به باد عبارتند از : ( کافور— زیتون— کاج مطبق— فیکوس— فنیکس- کاج )
2- گیاهان حساس به باد عبارتند از : ( موز— مرکبات— افرای زینتی— و…. )
سرعت رشد گیاهان
1- گیاهانی که دارای رشد کند می باشند عبارتند از : ( کافور— سرو خمره ای – ماگنولیا— سه رنگ— هدرا – هلیکس و….. )
2- گیاهانی که سریع الرشد می باشند عبارتند از : ( بید— آکاسیا— پیرو کانتا— دم موشی— زیتون تلخ و… )
رابطه گیاهان با دود و مه
1- گیاهانی که به ترکیبی از دود و مه ( در شهرها) مقاومند عبارتند از : ( چنار— عرعر— ماگنولیا— بید— توت— کبوده— اقاقیا— خرزهره— شمشاد— برگ نو— گل کاغذی— و…. )
رابطه گیاهان با آفت
1- گیاهانی که درمقابل آفت مقاوم ویا کمتر آسیب پذیرند عبارتند از : ( ابریشم— آکاسیا— سرو خمره ای— خرزهره —آتریپلکس— طاووسی— گل کاغذی— و…. )
فرم و ظاهر گیاه
1- گیاهان ستونی مانند : (سرو شیراز— سکویا – کبوده )
2- گیاهان عمودی مانند : ( زبان گنجشک— ماگنولیا— گز شاهی— گوجه گل توری— برگ نو— شمشاد—ختمی و ….. )
3- گیاهان باتاج باز مانند : ( گردو— بلوط— به ژاپنی— یاس ایرانی و….. )
4- گیاهان با تاج گرد مانند : ( کاج – نارون— مرکبات— زیتون— بلوط و….. )
5- گیاهان با تاج مخروطی مانند : ( توسکا— سرو خمر ه ای— دیو دار و …… )
6- گیاهان با حالت افتاده مانند : ( بید مجنون – توت مجنون – برخی اکالیپتوسها و… )
7- گیاهان با حالت خوابیده مانند : ( سماغ – شیر خشت— آتریپلکس— یاس ایرانی و … )
رابطه گیاهان با مکان کاشت
1- گیاهان مناسب برای کوهستان ها عبارتند از : ( ابریشم— گوجه گل— دم موشی— شمشاد— مورد— سه رنگ— رزها و… )
2- گیاهان مناسب برای پشت زمینه عبارتند از : ( کاج ها— چنار— افرا— نارون— سرو شیراز و… )
3- گیاهان تک درخت در چمن عبارتند از : ( ماگنولیا— سرو نقره ای— کاج مطبق— خرمالو— جوالدوز -و… )
4- گیاهان مناسب برای باد شکن عبارتند از : ( کاج – گز شاهی— سرو شیراز— اکالیپتوس ها و… )
5- گیاهان مناسب برای سر دیوارها و تراسها عبارتند از : ( انواع پیچ ها— ابشار طلایی— یاسمن ها – گل کاغذی و… )
6- گیاهان مناسب در چمن عبارتند از : ( سدروس— دیودار— یاس زرد— سه رنگ— شیشه شوی- برگ بو – پیرو کانتا و ….. )
7- گیاهان مناسب کاشتن در ظروف عبارتند از : ( مرکبات – گل کاغذی— آزالیا— یاسمن و… )
  گیاهانی که به ساختمان ها خسارت می زنند
گیاهانی که بر اثر نفوذ ریشه به ساختمان های مجاور خود خسارت وارد می نمایند . چنانچه درصورت ضرورت باید کاشته شوند . لازم است فاصله آن تا ساختمان مجاور به شرح زیر رعایت گردد :
درخت کبوده ( حداقل رعایت فاصله 11 متر) درخت بلوط (حداقل رعایت فاصله 9متر) درخت اقاقیا (حداقل رعایت فاصله 7 متر) درخت چنار (حداقل رعایت فاصله 5 متر) درخت آلبالو (حداقل رعایت فاصله 3 متر) درختان سیب و گلابی (حداقل رعایت فاصله 4 متر ) درخت افرا (حداقل رعایت فاصله 6 متر ) و…
گفتنی است : برای سبز نمودن زادگاه همیشه سرافراز سرخه نیاز به یک بسیج عمومی تلفیقی از دولتی و خصوصی می باشد . علی رغم آن که فرصت بسیار کوتاهی باقیمانده شاید اگر این کار به صورت ضربتی وجهادی انجام شود ، بتوان آنرا تا حدودی اجراء نمود . اما با بررسی دقیق و انجام کارکارشناسی این پیشنهاد را می توان در آینده به مرحله اجراء درآورد . درمطلب پیشرو سعی خواهد شد به اختصار تمامی موارد ضروری آن بررسی گردد :
آگاهی از اطلاعات : از آن جا که شهرستان سرخه از مناطق گرم وخشک بوده ، لذا ضرورت ایجاب می نماید ابتداء نسبت به گردآوری اطلاعات اکولوژیکی منطقه اقدام نمود . در صورت عدم وجود چنین آماری برای سال چاری میتوان به آمار های نقاط مشابه تقریباً تکیه کرد . وبرای برنامه ریزی سال های اتی مسئولیت گردآوری چنین آماری را به کارگروهی که تشکیل خواهد شد سپرد .
تشکیل کارگروه فضای سبز سرخه : کارگروهی مرکب از نمایندگان شهرداری ، مدیریت جهاد کشاورزی ، مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری ، دانشگاه سمنان ، آموزش وپرورش ، شورای شهر ، مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان وبه ریاست جناب آقای فرماندار تشکیل گردد . تا ضمن استفاده از پتانسیل های موجود در سازمان های مختلف ونهادهای مردمی ، هدایت واجرای این امر مهم را به عهده گیرد .
  استفاده از کارشناسان : از کارشناسان کشاورزی سرخه ای مقیم سرخه وسمنان به صورت رایگان استفاده گردد. و درصورت اعلام آمارهای موردنیاز می توان از طرح های پیشنهادی کارشناسان کشاورزی سرخه ای مقیم سایر نقاط جهت بررسی در کار گروه فضای سبز سرخه استفاده نمود .
حمایت های مردمی : دخالت مستقیم مردم عادی در این پروژه می تواند فوائد زیر را درپی داشته باشد
حمایت ها و پشتیبانی معنوی آحاد مردم از طرح
بسیج مردمی ونیروی انسانی به ویژه دانش آموزان به صورت رایگان درهنگام غرس نهال
مراقبت همه جانبه از نهال های غرس شده در آینده
درصورت اختصاص یک درخت برای هر فرد ، باز گشت هزینه تهیه نهال و سیستم آبیاری به ارگان سرمایه گذار
تهیه ابزار کار : برای صرفه جوئی در هزینه درختکاری ، در آغاز کار می توان از ماشین آلات وابزار کار موجود در مدیریت منابع طبیعی وآبخیزداری ، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان پارک های استان به صورت رایگان ویا با پرداخت حداقل اجاره استفاده نمود .
مکان یابی : شهرداری ، منابع طبیعی و مردم خیر می توانند زمین مناسبی را جهت این کار به ملت سرخه اهداء نمایند .
تامین آب : برای دستیابی به عمل‌کرد بهینه در مناطق خشک و نیمه خشک، یکی از گزینه‌های جدید ، شناخت و به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری است. زیرا به‌کارگیری فن‌آوری‌های نو، موجب افزایش مؤثر بازده مصرف آب و پیشگیری از انباشت املاح در ناحیه رشد ریشه شده و عملکرد بیشتری را به ارمغان خواهد آورد. درحال حاضربدلیل کمبود شدید آب درسرخه پیشهادمی گردد از روش آبیاری قطره ای استفاده گردد . هزینه تجهیز واجرای این سیستم را می توان ازمحل کمک های مردمی تامین نمود .
  تهیه نهال : مدیریت منابع طبیعی ، سازمان جهاد کشاورزی وسازمان پارک ها ی استان سمنان ویا استان های مجاورمی توانند تامین کننده نهال رایگان ویا ارزان قیمت مورد نیاز باشند .
  جشن درختکاری : احداث یک پارک بزرگ در یک روز به دست توانمند مردم غیور سرخه و ثبت این افتخار در کارنامه عملکرد مسئولین شهرستان . انشاا….
منابع مورد استفاده :
1 – مطالب اینترنتی آقای مهدی سلمانی ( مرداد 1391 )
2 – تجربیات شخصی نگارنده
بااحترام : بیژن پیوندی / اسفند 139

درباره sorkhe.net

انجمن رسالت قلم سرخه یکی از فعال ترین سازمانهای مردم نهاد در بیش از یک دهه اخیر می باشد.

پیشنهاد می کنیم بخوانید

استعفای شهردار سرخه

شایعات چند روز اخیر مبنی بر رفتن شهردار از شهرستان سرخه امروز خبر استعفای ایشان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *