خانه / استاد عشق 10 / نتایج مسابقه بزرگ کتابخوانی استاد عشق ۱۰ منتشر شد

نتایج مسابقه بزرگ کتابخوانی استاد عشق ۱۰ منتشر شد

نتایج مسابقه بزرگ کتابخوانی استاد عشق ۱۰ منتشر شد.

حدود ده سال است که انجمن رسالت قلم سخه با همکاری دهها نهاد دولتی و خصوصی اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی با محوریت شخصیت های مهم علمی و فرهنگی می کند. این نهاد غیردولتی، امسال نیز، شخصیت «ملا صالح » را معرفی و کتاب آن را برای مطالعه معرفی کرد. شخصیتی که دهمین « استاد عشق » نام گرفت.

در این مسابقه که توسط انجمن رسالت قلم سرخه و در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ در شهرستان سرخه و شهر سمنان برگزار گردید؛ تنها یک نفر به تمام سوالات پاسخ صحیح داد و موفق شد نمره ۲۵ را کسب نماید.

گفتنی است در اختتامیه این مسابقه، نفرات برتر معرفی و به برگزیدگان هدایایی به ارزش ۵۰ میلیون ریال اهدا خواهد شد.

 

 

نمره از ۲۵ سه رقم سمت راست شماره تلفن(همراه یا منزل) نام و نام خانوادگی
الف
۱۰٫۵ ۳۶۲ الف- ابراهیم
۱۳٫۷۵ ۲۷۹ ف- ابراهیمیان
۱۸ ۳۲۶ الف- ابوالی
۱۳٫۷۵ ۰۹۰ م- آجودانی چهارطاق
۱۰ ش- احمدی
۱۰ ۸۰۸ ف- احمدی
۱۶٫۵ ۶۴۵ الف- ادهم
۲۰ ز- ادهم
۱۰ ۶۰۵ ف- ادهم
۱۰ ۳۵۰ ه- ادهم
۱۲٫۵ ۵۲۶ الف- آذرنوش
۱۰ ۱۴۸ ف- ارادتی
۱۰ ۳۱۷ م- آراسته
۱۵ ۲۰۳ الف- ارغوانی بیدختی
۱۶٫۲۵ ف- ارغوانی بیدختی
۱۸٫۷۵ ۷۸۷ م- آزمون
۱۱٫۲۵ ۱۲۱ ف- اسدی
۱۰ ۵۸۱ ق- اسیری
۱۰ ۲۹۷ س- اعرابی
۱۰٫۵ ۲۷۱ ش – افتخاری
۱۰ م- افضلی
۱۰ ۴۷۴ ع- آق ارکاکلی
۱۳٫۷۵ ۴۷۴ ع- آق ارکاکلی
۱۵٫۲۵ ۴۳۰۷ ز- امامی
۱۰ ۰۰۲ م- امامی
۱۰ ۵۹۳ ر- امامی
۱۷٫۵ ۴۶۰ م- امامی
۷٫۵ ۸۴۲ م- الله کوهی
۱۰ ۶۷۸ ر-ایمانی شهیدی
۱۰ ۳۹۹ ه-الله یار
ب
۱۰٫۵ ۲۸۶ ت- بیگلری
۱۳٫۷۵ ۶۸۷ خ- بوجاری
۱۴ ۲۴۵ ح-بافتی
۱۰ ۷۳۹ ز- بیان
۲۱٫۲۵ ۱۹۶ و- بهنیافر
۱۵ ۵۸۰۰ ط- بندری
۱۰ ۸۳۶ الف- بشری
۱۴ ۲۶۲ س- بهنام
۱۶٫۲۵ ۷۳۸ س-بافتی
۱۶٫۲۵ ۴۸۹ م-بهنام
۱۷٫۵ ۳۴۰ س-بافتی
۱۰ ۷۸۲ ز-باقری
۱۵ ۲۷۰ ف-براری
پ
۱۱٫۲۵ ۲۴۷ خ- پهلووری
۲۲٫۵ ۲۳۰ م-پیوندی
۱۰ ۲۲۰ ف-پیوندی
۲۱٫۲۵ ۹۸۵ م-پیوندی
۱۰ ۵۷۶ س- پرویزی
۱۰ ۴۷۵ س-پرویزی
۱۰ ف-پیشداری
۱۲٫۵ ۴۵۹ ن-پورمگ
۱۶٫۲۵ ۲۹۱ ز-پیوندی
۱۰ ۸۱۳ م-پشمکی
۱۳ ۸۰۱ م-پیوندی
۱۲٫۵ ۷۹۹ ز-پیوندی
۲۱٫۲۵ ۵۴۱ ر- پورچه
ت
۲۱٫۲۵ ۱۰۷ م- تعجبیان
۱۴٫۵ ۳۶۰ ر- تاج الدین
۱۰ ۷۳۶ س-تاقانی
۱۵ ۶۶۱ م-تیموری
۱۰ ۴۶۲ ز-تجلی
۱۰ ۸۱۴ م-تکر
۱۰ ف- تیموری
ث
۱۱٫۲۵ ۱۷۵     الف- ثنایی
۱۷٫۵ ۸۰۲ پ- ثانی
ج
۱۵ ۵۴۲ م- جدیدی
۱۸٫۷۵ ۰۷۲ ر- جمشیدی کمرودی
۱۰٫۲۵ ۲۹۳ م-جلالی
۱۰ ۴۳۲ ر-جلالی
۱۰ ۲۰۷ ح-جلالی
۱۰ ۱۹۸ م-جلالی
۱۰ ۸۵۳ م-جوادی آملی
۱۰ ۹۳۳ ح-جمال
۱۶٫۲۵ ۸۴۶ ر-جهادی
۲۲٫۵ ۷۲۶ الف-جعفری آهنگر
۱۶٫۵ ۳۱۹ ف-جلال
چ
۱۰ ۰۰۴ ر- چریکی
۱۰ ۷۱۰ ش- چریکی
۱۳ ۱۶۵ س- چریکی
۱۰ ۰۸۱ س- چیمی
۲۱٫۲۵ ۸۱۲ م- چتری
ح
۱۰ ۶۲۰ ر-حقیق
۱۳٫۷۵ ۴۰۲ الف-حسن زاده
۲۱٫۲۵ ۸۰۸ ص-حسنان
۱۶٫۲۵ ۸۵۳ ح-حمزه
۱۰ ۶۴۵ س-حسین پور
۱۵ ۶۷۴ م-حر
۱۰ ۹۱۰ ح-حسنان
۱۰ ۲۳۸ الف-حقگوی
۱۲٫۵ خ-حیدری
۱۰ ۱۷۸ ی-حسنان
۱۷٫۵ ۰۵۷ گ-حیدری
۱۰ ۱۴۹ ز-حسن نو
۱۰ س-حمیدی
۱۰ م-حقگوی
۲۰ ۸۷۷ ص-حسنان
۱۲٫۵ ۹۷۵ ز-حسینی
۱۰ ۸۰۸ س-حسن نو
۱۳٫۷۵ ۸۶۳ ح-حمزه
۲۱٫۲۵ ۶۴۱ م-حیدری
۱۸ ۳۲۹ س-حسنان
۱۰ ح-حمیدی
خ
۱۱٫۲۵ ۵۴۴ ف- خانی
۱۰ ۲۰۵ ن- خاتمی
۱۶٫۲۵ ۹۷۹ ف- خادم
۱۰ ۲۸۶ ز- خدایار
۲۲٫۵ ۸۸۲ ط-خانه زر
۱۰ ۰۴۵ ع-خاتمی
۱۰ ۰۳۹ م-خاتمی
۱۰ ۴۹۲ ز-خوید
۱۰ ۰۸۷ ج-خاقانی
۱۰ ۰۴۵ م-خاتمی
د
۱۰ ۷۸۳ الف- دولتشاهی
۱۰ ۱۴۸       ن- دیانی
۱۰ ۰۲۶ ی- درخشش
۱۰٫۲۵ ۴۳۹     ط- دمرو
۱۱ ۳۶۰ ز-دولتی
۱۰ ۸۶۹ ر-دهرویه
۱۷ ۴۶۹ ز- دولتی
ذ
۱۰ ۱۷۸ الف- ذبیحی
ر
۱۳٫۲۵ ۳۶۰ ز-رکن آبادی
۲۱٫۲۵ ۶۳۴ م-رکن الدینی
۲۰ ۸۱۴ م-رهائی
۱۰ ۷۵۹ ف-رمضانی
۱۷٫۵ ۷۵۹ ف-راشیدی
۱۷٫۵ ۳۹۰ ح-رحمت
۱۰ ۱۹۰ م-رحمانیان
۱۳ ۰۸۰ م-رضوی
۵ ۸۰۵ م-ربانیان
۱۳٫۲۵ ۷۵۴ ج-رزمی نژاد
ز
۲۲٫۵ ۷۷۳ ف-زارع
۱۰ ۴۵۲ م-زرگر
۱۲ ۶۴۹ م-زرگر
۱۰ م-زیاری
۱۰ م-زیاری
۱۰ الف-زیاری
۱۰ ۲۰۵ الف- زیاری
س
۱۰ ۵۵۶ م-سرخانی
۱۵٫۲۵ ۹۳۹ م-سبوحی
۲۲٫۵ ۳۲۲ ز-سماوی
۱۷ ۶۰۰  ن-سمنانی
۱۰ ر-سلمانی
۱۰ ۸۷۷ م-سبحانی
۱۶٫۲۵ ۹۵۹ ن-سهرابی
۱۰ ۱۴۲ ف-سلطانی
۱۳٫۷۵ ۲۵۲ س-سهرابی
۱۰ ۲۷۰ ش-سلطانعلیان
ش
۱۰ ۱۸۵ ع- شاهسون
۱۱ ۲۳۲ ز-شکوری
۱۰ ۴۹۳ خ-شهروی
۱۳٫۵ خ-شعبانیان
۱۳٫۷۵ ۳۲۸ م-شعبانیان
۱۰ ۴۶۷ م-شیرمحمدی
۱۰ ۶۴۸ ع-شنبری
۱۰ ۶۵۲ ح-شرفیه
۲۰٫۵ الف-شعبانیان
۱۰ ۸۵۳ ع-شاهورانی
۱۴٫۷۵ ح-شاهی
۱۸٫۷۵ ۴۱۰ م-شجاعیان
ص
۱۰ ۱۰۱ م- صالحیان
۱۰ ۹۹۸ ز-صفخانی
۱۰ ۶۰۰ ف-صیادجو
۱۱٫۲۵ ۸۰۹ ن-صوفی خیرآبادی
۱۱٫۲۵ ۴۱۱ ل-صابری جم
۲۱٫۲۵ ۲۳۲ ز-صندوقدار
۱۰ ۹۷۴ ف-صمدیان
۱۴٫۲۵ ۹۹۴ م-صفاریه
ط
۱۹ ۲۲۷ م-طیبی
۱۶٫۲۵ ۸۶۸ ف-طاهری
۱۰ ۰۳۳ ه-طاهری
۱۰٫۵ ۱۴۵ ف-طباطبائی
۱۰ ۸۶۰ ف-طحانی سرخه
۱۰ ۲۲۸ ز-طحانی سرخه
ع
۱۵٫۵ ۰۹۱ م-عجمی
۱۷٫۵ ۷۳۰ م-عبدالرحمن
۱۰ ۲۶۷ ع-عربی
۱۰ ف-عبدالرحمن
۱۰ ۴۱۶ ز-عبدالرحمن
۱۱٫۲۵ ۶۹۲ الف-عبدالهی
۱۱٫۵ ۸۹۱ الف-علی خانی
۱۰ م-عاثی
۱۲ ۷۰۶ ف-عاشوری
۱۰٫۲۵ ۳۱۳ ف-عاطفی
۱۰ ۱۵۸ ع-عاطفی
۱۰ ۰۶۹ س-عامری
۱۰ م-عربی
۱۰ ۵۰۸ م-عربی
۱۱٫۲۵ ۷۶۵ ف-عیسی زئی
۱۰ ۵۷۵ ح-عبدالرحمن
۱۰ ف-عرب تمیمی
۱۰ ۷۳۸ س-عبدالرحمن
۱۰ ۵۱۸ م-عربی
۱۰ ۴۵۲ م-عراقی
۱۰ ۶۲۸ ف-عبدالهی
غ
۱۰ ۵۹۲ ج-غریب نژاد
۱۰ ۲۷۹ ف-غلامپور
۲۰ ۸۶۹ ص- غلامی
۲۱٫۵ ۸۸۵ ص- غلامی سرخه
ف
۲۲٫۵ ۸۰۱ م- فدوی
۱۰ ۹۰۴ الف- فدوی
۱۰ ۸۷۱ م-فدوی
۱۰ ۰۶۸ م-فخاریان
۱۰ ز-فیض آبادی
۱۰ ۲۱۶ ز- فدوی
۱۷٫۵ ۱۸۴ ص- فدوی
۲۵ ۰۶۹ ف-فیض
۲۲٫۵ ۵۰۸ ف- فدوی
۱۰ ۹۵۹ م-فتحی صفائی
۱۳٫۷۵ ۴۱۵ م-فدوی
ق
۱۰ ۷۰۵ م- قزوینی
۱۰ ۳۷۰ م-قلی بیگ
۱۰ ۳۱۷ ف-قاسمی برمی
۱۰ ۳۹۰ ن-قادری
۱۱٫۲۵ ۲۱۳ س-قدس
۱۰ ۷۱۵ ف-قربانیان
۱۰ ۶۹۴ الف-قزوینی
۱۰ ۹۱۰ ف-قادر چوب مسجدی
۱۰ ۱۷۰ الف-قاسمی
۱۰ ۸۳۸ الف-قوشچی
۱۰ ۸۳۵ ح- قزوینی
ک
۱۷٫۷۵ ۹۵۹ م-کلامی
۲۰٫۵ ۳۸۱ م-کلیچ
۱۸٫۷۵ ص-کلامی
۱۷٫۵ ۷۷۶ ف-کریم دارزائی
۱۰ ۷۵۶ م-کاظمی
۱۶٫۷۵ ۱۳۳ م- کریم دارزائی
۲۰ ۶۵۰ الف-کلامی
۱۸٫۷۵ ۴۹۶ م-کردی
۱۷٫۵ م-کاظمی
۱۲٫۵ ۶۰۲ الف-کسائیان
۱۰ ۰۲۱ الف-کرمی
۲۰ ۸۸۰ م- کلامی
۱۰ ۱۴۲ ف- کلانتری
۱۵٫۲۵ ۶۶۳ ز- کوکبی
۱۰ م-کریمی
۲۳٫۷۵ ۶۹۱ س-کیکاووسی
۱۶٫۲۵ ۵۶۹ ص-کدئی
۱۰ ۸۱۴ ن-کریم داد
ل
۲۰ ۱۰۲ ر- لطفی
م
۱۲٫۵ ۵۹۹ م-مولایی پور
۱۰ ۲۶۵ ع-مداح
۱۰ ۹۰۰ م-ملک
۱۰ ۶۸۴ خ-مرادی حقیقی
۱۱٫۲۵ ۸۳۸ ف-مومن آبادی
۱۰ ۲۱۶ م- مومن آبادی
۱۰ ۴۹۷ ف- مومن آبادی
۱۰ ۸۱۸ م- مومن آبادی
۱۰ ۸۱۸ ش- مومن آبادی
۱۰ ۹۶۴ ص- مومن آبادی
۱۰ ۲۵۳ م- مومن آبادی
۱۵ ۸۰۸ ع- مومن آبادی
۱۰ ۵۵۰ آ- مومن آبادی
۱۰ ۰۱۹ ف- مومن آبادی
۱۰ ۵۱۵ س- مومن آبادی
۱۰ ۴۸۰ م- مومن آبادی
۱۸ ۶۲۷ س- مومن آبادی
۱۰ ۰۱۱ ف- مومن آبادی
۱۹ ۸۱۹ ز- مومن آبادی
۲۱٫۷۵ ۳۴۲ م- مومن آبادی
۱۰٫۷۵ ف- مومن آبادی
۱۳٫۷۵ ۸۹۶ م-معصوم
۱۰ ۰۱۴ ح-معصوم
۱۰ ش- مومن آبادی
۱۲٫۵ ۶۲۱ م- مومن آبادی
۱۴ ۲۵۰ ز-مرتسلی
۱۱٫۲۵ ۰۷۵ ن-معینیان
۲۲٫۵ ۱۳۳ ح-ملحی
۱۰ ۵۳۸ ر-محمدی
۱۰ ۴۲۸ ع-مرادی افتری
۱۰ ۹۷۱ م-مرتسلی
۱۵٫۵ ۶۲۷ ز- مومن آبادی
۱۰ ۸۱۵ م- مومن آبادی
۱۰ ۷۶۰ ل- مومن آبادی
۱۰ ط- مومن آبادی
۱۸٫۷۵ ۹۶۱ ف- مومن آبادی
۱۰ ۱۹۷ الف- مومن آبادی
۱۰ ۲۱۶ ط- مومن آبادی
۱۰ ۴۳۶ م- مومن آبادی
۱۶٫۷۵ ۷۲۸ م-مرتضی
۱۰ ۵۶۲ ن- مومن آبادی
۱۰ ۷۹۴ م-مقیمی
۱۰ ۳۹۳ م-محمدی
۱۰ ۶۴۷ ف- مومن آبادی
۱۱٫۲۵ ۸۱۸ ح- مومن آبادی
۱۰ ۳۳۱ ع- مومن آبادی
۱۰ ی-مومنی زاده
۱۰ ۴۲۸ ف- مومن آبادی
۱۰ ۵۸۶ الف-معلمیان گرجی
۱۳٫۷۵ ۷۹۱ ف-مونسان
۱۰ ۴۸۹ م-رادی حقیقی
۱۰ ۷۱۰ ه- مومن آبادی
۱۰ ۲۷۸ خ-مرادی نسب
۱۳٫۷۵ ۶۰۵ س-مرادی
۱۰ ۰۱۱ ز- مومن آبادی
۱۰ ۲۰۸ ر-معصوم
۱۰ ۲۹۰ م-محبت پناه
۱۰ ۷۸۳ س-محمدی کارگر
۱۰ ب-مشتاقی
۱۰ ۰۰۴ ف-مرادی
۱۰ ۲۰۱ س-مسعودی
۱۰ ۰۷۵ ف-معینیان
۱۰ م- مومن آبادی
۱۰ ۳۰۶ م- مومن آبادی
۱۲٫۲۵ ۸۸۵ ک- مومن آبادی
۱۰ م- مومن آبادی
۱۰ ه- مومن آبادی
۱۴٫۷۵ ۹۱۷ الف- مومن آبادی
۱۰ ۴۹۷ م- مومن آبادی
۱۰ ۹۸۹ م- مومن آبادی
۱۰ ۰۲۰ الف- مومن آبادی
۱۰ ۸۱۵ م- مومن آبادی
۱۳٫۷۵ ۲۲۱ م- مومن آبادی
۱۸ ف- مومن آبادی
۱۰ ۴۲۰ ن- مومن آبادی
۱۰ ۶۲۷ ف- مومن آبادی
۱۰ ۶۱۸ ف- مومن آبادی
ن
۱۶٫۲۵ ۷۳۳ ز-نظری
۱۰ ۰۹۲ م-نجفی نسب
۱۰ ۶۵۰ م-نبوی
۱۰ ۷۱۳ م-نجم
۱۰ ۹۶۷ ر-ناظریانی
۱۷٫۵ ۲۸۹ ط-نصرت
۱۸٫۷۵ ۳۲۰ ص-نوروزی
۱۰ ح-نعیمی
۱۰ ۱۱۲ م-نوری
۱۶٫۲۵ ۰۹۱ م-نصیری شلی
۱۰ ۵۱۶ ف-نصیری
۱۰ ز-نجفی نسب
۲۲٫۵ ۷۹۷ ر-نطنزی
۱۸٫۷۵ ۳۸۲ ز-نطنزی
و
۱۰ ۷۲۴ پ- ولی
۱۰ ۰۴۰ الف- ولی
۱۱ ۹۳۴ م- ولی
۱۰ م- ولی
۱۰ الف- ولی
۱۰ ۴۳۵ س- ولی
۱۰ ۳۴۷ ف- ولی
۱۰ ق- ولی
۱۲٫۵ ۰۶۶ ف- ولی
۱۰ ۴۳۵ م- ولی
۱۰ ۰۶۹ ک- ولی
۱۰ ۲۹۵ خ- ولی
۱۰ ۴۴۱ ع- ولی
۱۰ ۴۴۲ ک- ولی
۱۰ ز- ولی
۱۰ ۱۳۲ گ- ولی
۱۸٫۷۵ م-وطنی پور
۱۱ م-وطنی پور
ه
۱۷٫۵ ۲۵۱ م-هراسانی
۱۰ ۵۳۴ م-همتی
۱۶٫۲۵ ۷۱۹ ع-هاشمی
۱۰ ۵۲۳ الف-هدایت
۱۰ ۵۱۶ ف-همتی
ی
۱۷٫۵ ۳۶۹ س-یزدانی
۱۰ ۰۴۷ م-یدالهی
۱۰ ۸۰۰ ع-یدالهی
۱۰ ۴۷۵ م-یعقوبی
۱۰ ۸۷۶ ف-یعقوبی
۱۰٫۲۵ ۸۷۷ ط-یوسفیه
۱۰ ۹۵۶ ح-یعقوبی
۲۱٫۲۵ ۰۳۶۹ ح-یزدانی
۱۰ ۲۹۱ م-یدالهی
بی نام
۱۶٫۲۵ ۶۰۳ نام پدر: فتح اله

 

 

درباره sorkhe.net

انجمن رسالت قلم سرخه یکی از فعال ترین سازمانهای مردم نهاد در بیش از یک دهه اخیر می باشد.

پیشنهاد می کنیم بخوانید

آداب و رسوم عید نوروز در استان سمنان

آداب استقبال از نوروز در استان سمنان نوروزخوانی است، این آیین که در گذشته رواج …

۱۱ نظرها

  1. با سلام الان به چه نمراتی جایزه تعلق میگیرد؟

  2. سلام
    همایش پایانی استاد عشق چه زمانی برگزارمیشود؟

  3. سلام. اگر به نمره اعتراض داشته باشیم باید کجا اعلام کنیم؟

  4. سلام، با عرض تشکر لطفا پاسخ نامه رو داخل کانال بزارید.

  5. با سلام . بنا بود به تمامی همکاران فرهنگی شرکت کننده در این مسابقه تقدیرنامه ای داده شود . این تقدیرنامه از چه طریقی صادر و چگونه باید آن را پیگیری نمود ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *