خانه / انجمن رسالت قلم / استاد عشق / استاد عشق 9 / اطلاعیه انجمن رسالت قلم در خصوص اعلام نتایج آزمون استاد عشق ۹

اطلاعیه انجمن رسالت قلم در خصوص اعلام نتایج آزمون استاد عشق ۹

اطلاعیه انجمن رسالت قلم در خصوص اعلام نتایج آزمون استاد عشق ۹

ضمن تشکر از حضور صمیمانه ی تمام شرکت کنندگان در رقابت فرهنگی استاد عشق ۹ خواهشمند است قبل از مشاهده ی نتایج اولیه به موارد زیر توجه فرمایید.

 • نمرات بر اساس حرف الفبای اول نام خانوادگی و سه رقم سمت راست شماره تلفن (همراه یا منزل) اعلام شده توسط خود شماست.
 • نمرات با احتساب نمره ی منفی بیست و پنج صدم به ازای هر پاسخ غلط و از صد نمره اعلام شده است:

(تعداد پاسخ غلط )– (تعداد پاسخ صحیح * ۴ )= نمره

 • در صورت هر گونه اعتراض و درخواست بررسی در قسمت نظرات در همین پست نام خانوادگی و سه رقم سمت راست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را اعلام کنید یا با شماره تلفن ۰۹۳۶۶۵۶۲۷۷۵ تماس بگیرید تا بررسی های مورد نیاز به عمل آید.
 • آخرین مهلت اعتراض: ۱۶ دی ماه ۱۳۹۴
 • پاسخ های صحیح سوالات در این سایت قرار گرفته است.
 • از نفرات برتر در همایش پایانی تقدیر خواهد شد. با توجه به اینکه هنوز تاریخ همایش پایانی معین نشده است، مراتب بعداً به اطلاع شما خواهد رسید.

سربلند و پیروز باشید.

 

برای اطلاع از کلید سوالات برگه (الف) مسابقه استادعشق۹ عکس های زیر را دریافت کنید.

 

نتایج مسابقه کتابخوانی استادعشق۹ را در ادامه ملاحظه می فرمایید:

نمره از ۱۰۰

سه رقم سمت راست شماره تلفن(همراه یا منزل) نام و نام خانوادگی
الف
۶۵ ۵۱۷ م- احسانی
۵۳ ۳۲۶ الف- ابوالی
۷۰ ۲۵۲ س- ارغوانی بیدختی
۴۵ ۴۴۴ م- امامی
۶۰ ۱۸۷ م- اسلامی
۵۱ ۳۱۳ ح- امامی
۵۶ ۱۷۴ م- ابراهیمی
۴۹ ۳۲۷ خ- اعرابی
۳۵ ۱۲۰ م- امامی
۳۵ ۵۲۵ ز- ابراهیمی
۳۵ ۷۱۷ م- اکبریان
۴۶ ۶۴۵ الف- ادهم
۴۰ ۰۸۰ ح- ادهم
۳۵ ۰۳۶ ن- امامی
۳۶ ۶۶۲ ر- ابراهیمی
۳۵ ۵۹۱ م- آراسته
۳۵ ۷۳۳ ف- ارغوانی
۳۵ ۹۳۶ ص- ابراهیمی
۳۵ ۱۹۲ م- امامی
۳۵ ۲۵۷ الف – افضلی
۴۰ ۷۵۷ م- ایران پور
۳۵ ۷۷۴ ر- اشرف
۳۵ ۵۲۵ م ح- ابراهیمی
۳۵ ۴۱۴ ط- ابراهیمی
۴۵ ۰۴۸ م- اشرف
۴۰ ۱۲۶ ع- اشرف
۳۷ ۰۸۸ ف- احمدی
۳۵ ۴۸۸ م- امامی
۳۵ ۴۶۶ م-امامی
ب
۶۰ ۳۶۵ و- بافتی
۷۲ ۸۶۳ س- بافتی
۳۵ ۱۸۰ ک-بهاری
۳۵ ۲۹۶ ز- بیان
۵۳ ۳۴۰ س- بافتی
۵۳ ۶۸۷ خ- بوجاری
۳۵ ۰۸۴ ر- بورتالاری
۳۵ ۲۷۰ ف- براری
پ
۶۱ ۲۳۰ م- پیوندی
۶۰ ۱۸۲ م-پیوندی
۳۵ ۰۱۳ م-پورچه
۳۵ ۹۸۹ ف-پورچه
۳۵ ۰۴۲ ر- پرویزی
۸۰ ۹۸۵ م- پیوندی
ت
۴۷ ۱۰۷ م- تعجبیان
۳۸ ۳۶۰ ر- تاج الدین
۳۵ ۳۸۴ م- تیمورتاش
ج
۷۵ ۹۷۳ م- جرست
۳۵ ۹۱۳ م- جمال
۵۷ ۱۸۲ ن- جندقی لو
۵۳ ۷۲۶ الف- جعفری آهنگر
چ
۶۰ ۸۱۲ م- چتری
۸۵ ۱۲۶ م- چتری
۴۵ ۰۵۳ ع-چتری
ح
۷۵ ۸۴۱ م- حقی
۴۰ ۲۱۳ ح- حافظی
۳۵ ۱۴۹ ز- حسن نو
۴۵ ۷۳۰ ز- حافظی نسب
۳۵ ۸۶۰ ز- حمزه
۴۵ ۹۱۰ ح- حسنان
۳۵ ۱۷۸ ی- حسنان
۴۵ ۴۱۲ الف- حیدری
۳۵ ۰۷۶ م-حسام
۳۵ ۹۶۱ ز- حسنان
۳۵ ۰۰۸ ح- حسنی
۵۱ ۲۵۸ س- حسنان
۷۰ ۳۲۶ ص- حسنان
۶۰ ۷۶۶ ف- حق پرست
۳۵ ۳۵۹ ز- حافظی نسب
خ
۳۵ ۱۱۷ س ع- خاتمی
د
۸۰ ۱۹۴ م- دانشور
۶۰ ۰۷۴ م- دانشجو
۳۵ ۰۲۶ ی- درخشش
۴۰ ۴۴۶ م- دهقانی مقدم
۳۵ ۸۹۴ ز- درویش خادم
ر
۶۵ ۵۹۸ م- رضوی
۳۵ ۸۹۰ س- رهایی
۳۵ ۶۹۳ ک- راستی
۱۰۰ ۱۰۴ ف- ربانی نیا
۴۰ ۳۶۳ الف- رادمهر
ز
۳۵ ۴۵۹ ف- زارعی
س
۳۷ ۶۵۹ م-سنگسری
۳۵ ۸۷۸ ط- سعیدی مقدم
۳۵ ۲۹۶ م- سیادت
۳۵ ۵۷۷ س الف- سیادت
۵۰ ۶۰۰ ن- سمنانی
۴۵ ۹۳۹ م- سبوحی
۶۰ ۳۲۲ ز- سماوی
۵۰ ۴۶۸ س- سعیدی
ش
۶۶ ۰۲۲ ف- شهابی
۵۵ ۸۸۳ ف- شیرعلی
۳۵ ۲۴۳ ن- شکری
۶۱ ۹۵۰ م- شاطر
۴۶ ۵۵۱ ص- شیرعلی
۳۵ ۰۶۸ س ف- شاهچراغ
۳۵ ۳۰۶ س-شهرابی
۴۵ ۹۸۴ ف- شاهنکویی
۳۵ ۰۸۳ م- شایانی
۳۵ ۰۷۳ د-شادان
ص
۶۵ ۳۵۳ م- صالحی
۳۵ ۷۶۲ م-صفا
ط
۶۵ ۷۴۱ ز- طحان
۳۵ ح- طریقت
۳۵ ۰۸۴ م- طریقت
ع
۶۵ ۸۴۷ الف- عین علی
۳۵ ۱۲۶ م- علیخانی
غ
۵۳ ۸۸۵ ص- غلامی سرخه
۳۵ ۵۴۳ ن- غریب مهموئی
ف
۱۰۰ ۸۰۱ م- فدوی
۶۰ ۱۷۸ ف- فدوی
۹۵ ۴۳۲ م-فدوی
۳۷ ۲۳۲ ن- فائض
۳۵ ۶۴۸ س- فدوی
۳۵ ۴۰۸ م- فدوی
۴۵ ۸۰۸ م- فدوی
۳۵ ۱۹۱ م- فخرو
۳۵ ۳۷۵ ف- فدوی
۳۵ ۳۰۹ ز- فیض
ق
۳۵ ۳۸۳ م- قزوینی
۳۵ ۰۵۱ م- قزوینی
۴۰ ۰۴۲ م- قزوینی
۳۵ ۳۵۹ ف- قاسمی
۳۵ ۸۹۰ ر- قبیله
۳۵ ۳۹۸ ر- قدرتی
۳۵ ۱۶۴ الف- قاسمی
۳۵ ۹۱۰ م- قمری
۷۰ ۸۷۲ س- قزوینی
ک
۶۰ ۰۲۶ س- کاشی
۶۵ ۰۰۸ ص- کلامی
۳۵ ۷۶۵ ف- کاشی
۶۰ ۶۵۱ ع- کردی
۷۰ ۷۲۷ ر- کلامی
۶۵ ۶۵۰ الف- کلامی
۷۵ ۸۸۰ م- کلامی
۳۵ ۱۰۲ ز- کیکاووسی
۷۵ ۶۹۱ س- کیکاوسی
۳۵ ۵۶۸ م- کرکه آبادی
۳۵ ۳۳۹ غ- کاشفی
۳۵ ۵۸۲ م- کلامی
۴۵ ۱۹۵ ف- کیا
۳۵ ۶۶۳ ز- کوکبی
۳۵ ۵۳۲ پ- کوکبی
۳۵ ۴۹۶ م- کردی
ل
۷۰ ۱۰۲ ر- لطفی
م
۶۰ ۴۸۱ ز- محمودی
۷۵ ۰۴۵ ح- مهربانی پور
۶۶ ۶۵۲ م- موسوی شکیب
۵۷ ۱۰۸ م- مداح
۳۵ ۰۱۴ ح- معصوم
۳۵ ۱۳۳ ح- ملحی
۳۵ ۳۸۱ ف- محرابی
۷۰ ۲۶۵ ع- مداح
۳۵ ۲۰۸ ر- معصوم
۳۵ ۵۰۶ الف- محبوبی فولادی
ن
۴۶ ۶۸۸ ف- نظامی
۸۰ ۹۴۲ ر- نطنزی
۳۵ م- نبیلی
۳۵ ۰۹۴ ف- نعمتی
۳۶ ۷۹۳ ز- نظری
۵۰ ۰۲۷ س- نجاتی
و
۴۱ ۳۰۲ ص- وطنی پور
۳۵ ۵۴۹ ی- وطنی
۳۵ ۷۰۱ ر- ولی
۳۵ ۱۳۷ غ- وطنی
ی
۳۵ ۰۴۷ م- یدالهی
۳۵ ۶۵۵ س- یوسفی
۳۵ ۴۰۸ الف- یعقوبی

 

این نکته نیز قابل ذکر است که به شرکت کنندگان تا امتیاز ۷۰ جایزه تعلق می گرد. البته دو شرکت کننده « ف.کیا » و « م.امامی » در بخش دانش آموزی حائز رتبه شده اند و جوایزی از این گروه به آنها اختصاص خواهد یافت.

درباره sorkhe.net

انجمن رسالت قلم سرخه یکی از فعال ترین سازمانهای مردم نهاد در بیش از یک دهه اخیر می باشد.

پیشنهاد می کنیم بخوانید

مسابقه کتابخوانی «استاد عشق» در استان سمنان برگزار می‌شود

سرپرست حوزه هنری استان سمنان، از برگزاری نهمین دوره مسابقه کتابخوانی «استاد عشق» به همت …

۵ نظرها

 1. سلام.اگه میشه به رتبه پایین تر از ۷۰ هم اقلا بسته فرهنگی چیزی میدادید که ما اقلا بتونیم با تشویق های مادی و معنویتان مارو به بیشتر تلاش کردن و علاقه مندی بیشتر کتب هاتون سوق بدید.باتشکر…

  • سلام برشما
   باوجود آنکه تمایل داریم به تمام شرکت کنندگان در این مسابقه فرهنگی هدیه ای به رسم یادبود تقدیم نماییم؛ اما این کار مقدور نمی باشد. لازم به ذکر است که در این مسابقه بیش از چهارمیلیون و پانصدهزار تومان جایزه بین شرکت کنندگان برتر توزیع می شود که رقم قابل توجهی است. امیدواریم در استادعشق های پیش رو از نفرات برگزیده ما باشید.

 2. سلام نمره س کیکاوسی وارد نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *