خانه / انجمن رسالت قلم (صفحه 9)

انجمن رسالت قلم

سورجان سلام

کاربلایی تازه ماشین بار قفل کاردبیم و گبیم باشی انجمن که ای مردی عینک (آینک)دودی بفاته که هوشتان مو (دیم)نیم مان روان بفات بو و هوشتان ریش و سبیل تازه تیغ دواند بو و شاوال لی دام پا گشاد پا کارد بو آن اعلامیه موندا. اطلاعیه………………….. اطلاعیه…………………..

ادامه مطلب