خانه / انجمن رسالت قلم (صفحه 5)

انجمن رسالت قلم

سورجان سلام شماره اول

«سورجان سلام» نام نشریه ای است که در خاطره بسیاری از مردم دیار سرخه نام آشناست. نوشته هایی با زبان شیرین سرخه ای و طنزهای «کاربلایی مَتَش» هنوز هم خنده بر لبان بسیاری می نشاند. شما را به مطالعه ی اولین شماره ی این نشریه دعوت می کنیم.

ادامه مطلب

سورجان سلام

کاربلایی تازه ماشین بار قفل کاردبیم و گبیم باشی انجمن که ای مردی عینک (آینک)دودی بفاته که هوشتان مو (دیم)نیم مان روان بفات بو و هوشتان ریش و سبیل تازه تیغ دواند بو و شاوال لی دام پا گشاد پا کارد بو آن اعلامیه موندا. اطلاعیه………………….. اطلاعیه…………………..

ادامه مطلب